पदनामकार्मिक का नाम गृह जनपद
प्रधानाचार्य/ विभागाध्यक्ष कैमिकल अभि0श्री अश्वनी कुमार मिश्रा चित्रकूट
विभागाध्यक्ष सिविल अभि0--
विभागाध्यक्ष पैन्ट टेक्नोलॉजी अभिo--
व्याख्याता सिविलश्री धीरेन्द्र कुमार कुरीलआगरा
व्याख्याता कैमिकलश्रीमती नम्रता पालजौनपुर
व्याख्याता पैन्ट टेक्नोलॉजीडॉ धर्मांशमेरठ
व्याख्याता गणितश्री पुष्पेन्द्र कुमार फिरोजाबाद
कर्मशाला अनुदेशकश्री विकास कुमार
श्री अशोक कुमार
श्रीमती अलका सक्सेना
मथुरा
मथुरा
लखनऊ